BOLDOGSÁG PROJEKT
Felejtsd el a semmitmondó közhelyeket!

Általános szeződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Happy Productions Kft. és Novák Ákos egyéni vállalkozó, a továbbiakban: „Szolgáltató” által a www.boldogsagprojekt365.hu és a www.boldogsagprojekt.hu honlapokon keresztül nyújtott „WEKING® képzés”, a továbbiakban: „Szolgáltatás” igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltató adatai:

Név: Happy Productions Kft.
Székhely: 9151 Abda, Árpád u. 30.
Levelezési cím: 1065 Budapest, Weiner Leó u. 15.
Adószám: 26156204-2-08
Email cím: akos@boldogsagprojekt.hu
Bankszámlaszám: 16200223-10069561
Bank neve: MagNet Bank

Név: Novák Ákos egyéni vállalkozó
Székhely: 9151 Abda, Árpád u. 30.
Levelezési cím: 1065 Budapest, Weiner Leó u. 15.
Adószám: 67138731-1-28
Email cím: akos@boldogsagprojekt.hu
Bankszámlaszám: 16200223-10037218
Bank neve: MagNet Bank

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „WEKING® képzésen” keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható életvezetési tanácsokat és ezzel kapcsolatos oktatóvideókat, valamint egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az önismeret és életvezetés legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok saját életünben alkalmazva jelentős fejlődést érjenek el.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében életvezetéssel és önismerettel kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap első napján közzétett anyagok. Ezeket a tananyagokat a Szolgáltató 12 hónapon keresztül biztosítja a Tagoknak. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Novák Ákos egyéni vállalkozó, aki ezt a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik szintén életvezetéssel és önismeretttel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója szintén Novák Ákos egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.boldogsagprojekt365.hu/weking weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

A részvételi díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató 12 hónapon keresztül - ami a képzés teljes időszaka - havonta 1.990 Ft (alanyi adómentes) megbízási díjra jogosult azzal, hogy a szerződés megkötése a "Megrendelem" gomb lenyomásával létrejött. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. Az OTP Mobil Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a http://simplepay.hu/online-fizetesi-felhasznaloi-aszf/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a képzési fiókon keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a tanulói fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a akos@boldogsagprojekt.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondás után a képzés zárt oldala elérhetetlenné válik a Tag számára.

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 30 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 30 napon belül elállhat.

Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 30. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.boldogsagprojekt365.hu és www.boldogsagprojekt.hu weboldalakon, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére legalább 100.000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozott időre, 12 hónapra jön létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: akos@boldogsagprojekt.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője:
9151 Abda, Szent István u. 3.

A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhely.eu Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.boldogsagprojekt365.hu/aszf weboldalon.

1 sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: ***

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ***

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ***

A fogyasztó(k) neve: ***

A fogyasztó(k) címe: ***

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

----------------------

Adatvédelmi nyilatkozat
Novák Ákos & Boldogság Projekt © Minden jog fenntartva 2014-2017
Adatkezelési szabályzat | NAIH-93046/2016